Foto: Bjørn Johan Kirksæther  
Forside         Oppgaven         Last ned oppgaven         Kontakt forfatterne
Forord
Sammendrag
1Innledning
2Bymarka i Trondheim
3Kvalitativ spørreundersøkelse
4Kvantitativ spørreundersøkelse
5Referanser
Vedlegg

Bruk og forvaltning av Bymarka i Trondheim

5     Referanser

Achour, M., Betz, F., Dovgal, A., Lopes, N., Olson, P., Richter, G., Seguy, D. & Vrana, J. (2006). PHP Manual. I: Hojtsy, G. (red.). Lokalisert 16.01 2006 på World Wide Web: http://www.php.net/manual/en/index.php.

Andreassen, K. (1982). Flersidig bruk av skog. En Intervjuundersøkelse blant turfolk i Trondheim Bymark. Hovedoppgave, Norges Landbrukshøgskole, Institutt for skogskjøtsel. 81 s.

Brox, K. H. (2004, 4.1.2005). Skistua gjennom tidene. Adresseavisen.

Brox, K. H. (2005a, 29.3.2005). Gårder i Bymarka får bedre liv. Adresseavisen.

Brox, K. H. (2005b). Fjellets arvesølv - TTs hytter gjennom tidene, Trondhjem Turistforening.

Couper, M. P. (2000). Web surveys - A reciew of issues and approaches. Public Opinion Quarterly, Volume 24: 464 - 494.

Dillman, D. A., Tortora, R. D., Conradt, J. & Bowker, D. (1998). Influence of Plain Vs. Fancy Design on Response Rates for Web Surveys. Lokalisert 23.02 2006 på World Wide Web: http://www.sesrc.wsu.edu/dillman/papers/asa98ppr.pdf.

Direktoratet for naturforvaltning. (2003). Marka. Planlegging av by- og tettstednære naturområder. Håndbok 24-2003.

Gundersen, V. (2005). Urban woodland management in Norway. Ås, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for naturforvaltning.

Gundersen, V., Frivold, L. H., Løfstrøm, I., Jørgensen, B. B., Falck, J. & Øyen, B.-H. (2005). Urban woodland management - The case of 13 major Nordic cities. Urban Forestry & Urban Greening, 3: 189 - 202.

Halvorsen, K. (2003). Å forske på samfunnet. 4. utgave utg., Cappelen Akademiske Forlag.

Hansen, K. T. & Mallhaug, T. (2003). Databaser.

Hellevik, O. (2002). Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap, Universitetsforlaget.

Hoen, H. F. & Veisten, K. (1994). En undersøkelse blant brukere av Oslomarka: Synspunkter på skogtilstand og skogbehandling. Rapport fra Skogforsk, 1994:6. 25 s.

Jacobsen, D. I. (2000). Hvordan Gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode, Høyskoleforlaget AS.

Jeavons, A. (1998). Ethology and the Web: Observing respondent behavior in Web surveys. Proceedings of the Worldwide Internet Conference, Amsterdam: ESOMAR. Lokalisert 27.02 2005 på World Wide Web: http://w3.one.net/~andrewje/ethology.html.

Kjenstad, R. (1994). På skinner i Bymarka. Historien om Graakallbanen. Trondheim, Baneforlaget.

Mestvedt, M. (1984). En intervjuundersøkelse om veg- og stinettet i Trondheim Bymark. Hovedoppgave, Norges Landbrukshøgskole, Institutt for skogskjøtsel. 112s s.

Miljøverndepartementet. (1957). Lov om friluftsliv. Lokalisert på World Wide Web: http://www.lovdata.no.

Miljøverndepartementet. (2005a). Bymarka naturresservat. Lokalisert 4.4 2006 på World Wide Web: http://www.friluftsrad.no/trondheimsregionen/Docs/00000256/bymarka.pdf.

Miljøverndepartementet. (2005b). Forskrift om Verneplan for skog – Bymarka naturreservat i Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylke. Miljøverndepartementet 2.9.2005. 2s s.

Myhre, G. & Bertelsen, H. K. (1984). Skisport i 100 år. Trondheim, NT- forlag.

Nygaard, P. H. & Brean, R. (2002). Spredning av lerk på Nordmøre. Aktuelt fra skogforskningen, 2002:3.

Parker, M. A. S., Shroeder, M. J. & Fairfield-Sonn, J. W. (2004). Advantages of Online Surveys. Foresight Survey Suppurt International.

PostgreSQL Global Development Group. (2005). PostgreSQL 8.1.2 Documentation. Lokalisert 16.01 2006 på World Wide Web: http://www.postgresql.org.

Roberts, L. L., Konczak, L. J. & Macan, T. H. (2004). Effects of Data Collection Method on Organizational Climate Survey Results. Applied H.R.M. Research, 9 (1): 13 - 26.

Røhnebæk, Ø. (1995). Miljø og jus. Oversikt over norsk miljørett med innføring i jus og forvaltningsrett. Oslo, Universitetsforlaget AS 278s s.

Sand, S. (2005, 01.04). Studenter går Bymarka på klingen. Adresseavisa.

Satmetrix. (2001). Investegatin Validity in Web Surveys - A Satmetrix Systems White Paper, Satmetrix Systems. Lokalisert 14.1 2006 på World Wide Web: http://www.satmetrix.com/.

Schiøtz, J. (1897). Tronhjems Bymark 1872 - 96. 25-Aarsberetning om Skovplantningen.

Sommerfelt, A. (1912). 25 - Aars beretning, Trondhjems Turistforening.

SSB. (2003). Internett-målingen 2002, Statistisk Sentralbyrå.

SSB. (2004). Trening, mosjon og friluftsliv. I: sentralbyrå, S. (red.), 13\ 2004, Statistisk sentralbyrå.

SSB. (2005a). Andel med ulike typer Internettabonnement, etter familietype, husholdningsinntekt, kjønn, alder, utdanning og arbeidssituasjon. 2005. Prosent. Lokalisert 29.03 2006 på World Wide Web: http://ssb.no/emner/10/03/ikthus/tab-2005-11-16-02.html.

SSB. (2005b). Delen av alle sysselsette som brukte PC med tilgang til Internett, etter mengd sysselsette, næringsområde og fylke. 2000-2005. Prosent. Lokalisert 0404 2006 på World Wide Web: http://www.ssb.no/emner/10/03/iktbrukn/tab-2005-10-26-10.html.

SSB. (2006a). Internett-målinga, 3. kvartal 2005, Fleire og raskare breiband. Lokalisert 28.03 2006 på World Wide Web: http://ssb.no/inet/.

SSB. (2006b). Statistikkbanken. Lokalisert 05.02 2006 på World Wide Web: http://www.ssb.no.

Sætre, O. J. (1981). Skogbruk. I: Bymarka. Trondheims storstue i tekst og bilder, s. 41 - 74, Nidaros forlag.

Team Trafikk. (2006). Team Trafikk. Lokalisert 3.4 2006 på World Wide Web: http://www.team-trafikk.no

Trondheim kommune. (1991). Handlingsplan for friluftsliv, Avdelingen for kirke, kultur og fritid, ved skog- og friluftseksjonen.

Trondheim kommune. (2000). Kommuneplanmelding - Strategier for en langsiktig byutvilkning i Trondheim fram mot 2030.

Trondheim kommune. (2002a). Markaplan - Kommunedelplan for markaområdene, Plan- og bygningsenheten.

Trondheim kommune. (2002b). Trondheimsstatistikken 2001.

Trondheim kommune. (2003a). Fra Bystyrets behandling av forslag til ny markagrense, 25.09.2003.

Trondheim kommune. (2003b). Retningslinjer knyttet til kommuneplanens arealdel 2001-2012.

Trondheim kommune. (2005). Markaplan for Trondheim. Handlingsprogram nr. 1 - Turfriluftsliv. Sti- og løypeplan. Høringsutkast.

Trondhjems Skiklub. (2006). Trondhjems Skiklub. Lokalisert 09.02 2006 på World Wide Web: www.skiklubben.no.

Trondhjems Turistforening. (2006). Trondhjems Turistforening. Lokalisert 08.02.06 2006 på World Wide Web: http://www.tt.no.

Turistforeningen. (1994). Sylene og Trollheimen. Trondheim, Trondhjems Turistforening.

Vorkinn, M., Vittersø, J. & Riese, H. (2000). Norsk friluftsliv - På randen av modernisering, 02\ 2000, Østlandsforskning.

Øien, S. (2003). Skogbruk, friluftsliv og landskap i Bymarka, Trondheim. Hovedoppgave. Trondheim, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Geografisk institutt. 163s s.

Bekjemp spam! Klikk her!